Home >> Hindu Festivals >> Akshaya Tritiya

Akshaya Tritiya 2022

This year the festival of Akshaya Tritiya 2022 will fall on Tuesday, May 3, 2022.

Akshaya Tritiya 2023

Year Date Day Festival
2023 22nd April Saturday Akshaya Tritiya

Akshaya Tritiya 2024

Year Date Day Festival
2024 10th May Friday Akshaya Tritiya

Sponsor Ad